REGULAMIN PORTU SZTYNORT

§ 1

 1. Port Jachtowy Sztynort (zwany dalej Portem) jest obszarem położonym pomiędzy drogą powiatową na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sztynort a Jeziorem Sztynorckim, wraz z przylegającymi do brzegu budowlami wodnymi (pomosty, slip), wyznaczonymi przez pomosty basenami portowymi i pasem wód przyległych, wykorzystywanym dla użytkowania pomostów  i basenów portowych.
 2. Na terenie Portu mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu i zarządzenia Kapitana Portu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie oraz osoby znajdujące się na terenie Portu.

§ 2

 1. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu jachtowego.
 2. Przełożonym Bosmana Portu jest Kapitan Portu.
 3. Polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu.
 4. Bosman Portu uprawniony jest do kontroli:
  - uprawnień osób prowadzących jednostki pływające,
  - wyposażenia ratunkowego i stanu technicznego jednostek pływających.
 5. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów .
 6. Kapitan Portu  jest uprawniony:
  - do wydania zakazu wyjścia z portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów regulaminu, względnie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem  żeglugi.
  - nie dopuścić do wypłynięcia z Portu osób niestosujących się do określonych zarządzeń, lub przepisów, a zamierzających wypłynąć z portu pomimo wydanego zakazu, lub znajdujących się w stanie nietrzeźwym.
 7. Kapitan Portu organizuje akcje ratownicze na terenie Portu i kieruje ich przebiegiem.

§ 3

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu podlega cennikowi znajdującemu się w Kapitanacie.
 2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści regulaminu przez osoby przebywające w Porcie, Kapitan Portu będzie zwracał się do organów porządkowych z prośbą o interwencję.
 3. Marina w Sztynorcie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże i straty na jachtach cumujących czasowo, oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
 4. Marina w Sztynorcie Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie energii elektrycznej i innych mediów, które spowodowane są siłą wyższą oraz następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, ( choć nie wyłącznie ) : anomalii pogodowych, wybuchu lub groźby wybuchu wojny, pożarów, eksplozji, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.
 5. Na terenie Portu zabrania się:
  a) kąpieli w basenach portowych,
  b) używania detergentów do mycia jachtów i samochodów,
  c) pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi,
  d) niszczenia urządzeń oraz zieleni,
  e) pozostawienia dzieci bez opieki,
  f) postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,
  g) wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu,
  h) poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h,
  i) wchodzenia na jacht bez zgody armatora.

§ 4

 1. Każdy jacht w Porcie powinien być wyposażony w gaśnicę odpowiedniej wielkości  z ważnym atestem.
 2. Zabrania się używania na jachtach w Porcie kuchenek elektrycznych , grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
 3. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na jachtach, jak na terenie Portu.
 4. Zabrania się korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne ,itp.) na terenie portu, pomostach i jachtach w Porcie.
 5. Ogniska mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach ,wyłącznie za zgodą Kapitana Portu.
 6. Zabrania się rozpalania grilli ,wędzarni na terenie Portu .
 7. Każdy użytkownik portu jest zobowiązany do poinformowania Kapitana Portu lub Bosmana Portowego o zaobserwowanym naruszeniu zasad bezpieczeństwa pożarowego.
 8. Każdy użytkownik portu jest zobowiązany w przypadku spostrzeżenia pożaru do zaalarmowania Kapitana Portu lub Bosmana Portowego, Straży Pożarnej   ( tel. 998 / 112), a w przypadku pożaru na jachcie, także załóg sąsiednich jednostek.

§ 5

 1. Opłaty portowe ,według obowiązującego cennika powinny być dokonane u Bosmana Portowego lub w Kapitanacie. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej lub kwit KP.
 2. Opłata portowa uwzględnia cumowanie z wykorzystaniem boi lub mooringu, oraz jednego polera . Zacumowanie w sposób powodujący użycie lub zajęcie  większej ilości polerów powoduje wzrost  opłaty o 50% stawki cennikowej za każdy dodatkowo zajęty poler.

§ 6

 1. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu lub Ośrodka Sztynort a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.
 2. Kapitan Portu ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego jachtu lub osób bez podawania  przyczyn takiej decyzji.
INFORMACJA
PORT SZTYNORT

663 427 780

KONTAKT Z BIUREM CZARTERU JACHTÓW
Ewa Andruczyk
tel. +48 87 427 51 80
kom. +48 663 427 780
fax +48 87 427 51 80
czarter@portsztynort.pl

KONTAKT Z KAPITANATEM
Marek Tymcio
Kapitan Portu
tel +48 663 427 779
fax +48 87 427 51 80
kapitan@portsztynort.pl

CZARTER - PŁATNOŚCI
Płatności prosimy realizować na poniższy numer rachunku bankowego MARINA W SZTYNORCIE SP. Z O.O., podając w tytule wpłaty numer umowy czarteru, termin czarteru, typ jachtu oraz imię i nazwisko.

PKO S.A 97 1240 5787 1111 0010 7927 5249

KONTAKT Z RECEPCJĄ PENSJONATU
Pensjonat Sztynort***
Sztynort 10
11-600 Węgorzewo
kom. +48 663 427 783
recepcja@portsztynort.pl

DANE SPÓŁKI
MARINA W SZTYNORCIE SP. Z O.O.
UL. ŻURAWIA 26 LOK.10, 00-515 WARSZAWA

ADRES DO KORESPONDENCJI
SZTYNORT 11, 11-600 WĘGORZEWO

NIP 7010800450
REGON 369434391
KRS 0000717001

PKO S.A 97 1240 5787 1111 0010 7927 5249

OFERTA DLA FIRM
Beata Kidaj kom. +48 663 427 780
imprezyintegracyjne@portsztynort.pl

DANE FIRMY
TIGA MARINA - SZTYNORT SP. Z O.O.
Siedziba:
Sztynort 11
11-600 Węgorzewo

NIP 845 198 36 06
REGON 281528619
KRS 0000475012

BZWBK 24 1090 1740 0000 0001 3056 8772