WARUNKI CZARTERU JACHTÓW

 1. Przedmiot zobowiązania Armatora
  Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht sprawny, czysty, sklarowany, w dniu rozpoczęcia czarteru w porcie jachtowym w Sztynorcie (gmina Węgorzewo), w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w terminie zakończenia czarteru.

 2. Wyposażenie jachtu
  Czarterowany jacht będzie wyposażony w: żagle podstawowe, roler foka, urządzenie do kładzenia masztu, silnik przyczepny, elektryczne oświetlenie wnętrza z akumulatorem, kuchenkę stałą dwupalnikową, zlewozmywak, naczynia kuchenne, zastawę stołową, sztućce, napełnioną butlę gazową,  WC chemiczne lub morskie.

 3. Wymagania wobec Czarterującego
  Strony uzgadniają, ze jachty podczas imprezy będą prowadzone przez sterników z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi. Przejmujący jacht sternik składa pisemne oświadczenie, że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht przez cały okres trwania czarteru.

 4. Obowiązki  Czarterującego
  Czarterujący zobowiązany jest:
  - przekazać jacht Armatorowi – tj. prowadzącym jacht w jego imieniu sternikom (wg pkt. 3 OWC) - w dniu zakończenia czarteru, w porcie jachtowym w Sztynorcie, w stanie niepogorszonym.
  - eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej – za co odpowiedzialność ponoszą zatrudnieni przez Armatora sternicy.
  - zapoznać się z warunkami ubezpieczenia jachtów.

 5. Ubezpieczenie jachtów
  Jachty wraz z wyposażeniem są ubezpieczone w zakresie JACHT CASCO, OC i NNW (na zasadach franszyzy redukcyjnej) . Szczegółowe warunki ubezpieczenia jachtów i cennik elementów wyposażenia do wglądu w Biurze Czarterów w Sztynorcie.

 6. Odbiór jachtu przez Czarterującego
  Jacht zostanie wydany przedstawicielowi Czarterującego przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w dniu rozpoczęcia czarteru, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Czarterujący jest zobowiązany posiadać podczas czarteru jeden podpisany egzemplarz umowy czarterowej, która stanowi dowód rejestracyjny jachtu. 
  Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym.


 7. Opóźnienie odbioru jachtu przez Czarterującego
  W przypadku nie odebrania jachtu w dniu rozpoczęcia czarteru, z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały okres czarteru,  przy czym Czarterujący nie będzie ponosił opłaty portowej.

 8. Niemożność świadczenia
  Jeżeli wydanie jachtu Czarterującemu nie będzie możliwe z powodu siły wyższej, w tym zarządzeń wydanych przez władze, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności Czarterującemu przysługuje zwrot opłaty czarterowej.

 9. Ograniczenia w  dysponowaniu jachtem
  Jacht może być eksploatowany wyłącznie na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen. Zabronione jest przewożenie jachtu drogą lądową na dowolnej trasie. Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych, chyba, że postanowienia umowy z Czarterującym dopuszczają taką możliwość


 10. Odbiór jachtu przez Armatora
  Czarterujący zwróci jacht sprawny upoważnionemu przedstawicielowi Armatora – t.j. zatrudnionemu przez Armatora sternikowi prowadzącemu jacht (wg pkt. 3 OWC) – w terminie zakończenia czarteru, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W przypadku niezgodności stanu jachtu i jego wyposażenia z listą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w protokole zdawczo-odbiorczym.
  Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, w dniu wydania jachtu. 
  Sprzątanie końcowe jachtu leży po stronie Armatora i zawarte jest w cenie imprezy.


 11. Uszkodzenia i braki w wyposażeniu
  a. Czarterujący nie ponosi ryzyka utraty i uszkodzenia jachtu oraz jego wyposażenia w zakresie pokrytym przez ubezpieczenie oraz w zakresie działań i zaniechań podejmowanych przez zatrudnionych przez Armatora sterników (wg pkt. 3 OWC), w tym przede wszystkim polegających na prowadzeniu jachtów.
  b. Czarterujący jest zobowiązany pokryć ewentualne pozostałe szkody wynikające z innych uszkodzeń wyczarterowanego jachtu i jego wyposażenia oraz  braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru, w zakresie nie pokrytym przez ubezpieczenie oraz nie wyłączonym powyżej w lit. a. (zgodnie z warunkami ubezpieczenia i cennikiem elementów wyposażenia). W przypadku uszkodzeń i braków nie uwzględnionych w cenniku, Czarterujący jest zobowiązany pokryć w pełnej wysokości nakłady Armatora poniesione na naprawy i uzupełnienia.
INFORMACJA
PORT SZTYNORT

663 427 780

KONTAKT Z BIUREM CZARTERU JACHTÓW
Ewa Andruczyk
tel. +48 87 427 51 80
kom. +48 663 427 780
fax +48 87 427 51 80
czarter@portsztynort.pl

KONTAKT Z KAPITANATEM
Marek Tymcio
Kapitan Portu
tel +48 663 427 779
fax +48 87 427 51 80
kapitan@portsztynort.pl

CZARTER - PŁATNOŚCI
Płatności prosimy realizować na poniższy numer rachunku bankowego MARINA W SZTYNORCIE SP. Z O.O., podając w tytule wpłaty numer umowy czarteru, termin czarteru, typ jachtu oraz imię i nazwisko.

PKO S.A 97 1240 5787 1111 0010 7927 5249

KONTAKT Z RECEPCJĄ PENSJONATU
Pensjonat Sztynort***
Sztynort 10
11-600 Węgorzewo
kom. +48 663 427 783
recepcja@portsztynort.pl

DANE SPÓŁKI
MARINA W SZTYNORCIE SP. Z O.O.
UL. ŻURAWIA 26 LOK.10, 00-515 WARSZAWA

ADRES DO KORESPONDENCJI
SZTYNORT 11, 11-600 WĘGORZEWO

NIP 7010800450
REGON 369434391
KRS 0000717001

PKO S.A 97 1240 5787 1111 0010 7927 5249

OFERTA DLA FIRM
Beata Kidaj kom. +48 663 427 780
imprezyintegracyjne@portsztynort.pl

DANE FIRMY
TIGA MARINA - SZTYNORT SP. Z O.O.
Siedziba:
Sztynort 11
11-600 Węgorzewo

NIP 845 198 36 06
REGON 281528619
KRS 0000475012

BZWBK 24 1090 1740 0000 0001 3056 8772